Política social

Actualitat

1. Acolliment, diagnòstic i intervenció social


Prestacions econòmiques


Renda valenciana d'inclusió 

Prestació econòmica destinada a garantir la qualitat de vida de la ciutadania, la igualtat d'oportunitats, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere, dins d'un procés d'inclusió social i laboral, per a persones en situació de vulnerabilitat.

Ajudes municipals a famílies 

Prestacions econòmiques individuals de caràcter no periòdic dirigides a persones individuals, nuclis familiars o unitats de convivència per a remeiar una situació greument deteriorada, de necessitat urgent o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i no puguen  resoldre's amb mitjans propis.

Suport a famílies, menors i adolescents

Equip d'intervenció psicosocial: format per psicòlegs, educadors i treballadors socials.


Programa de mesures judicials 

Són mesures de medi obert, és a dir, aquelles que no impliquen l'internament del menor en un centre, si bé aquest té l'obligació de complir amb el contingut de la mesura específica que se li haja imposat.
http://www.inclusio.gva.es/va/web/menor/asset_publisher/-/asset_publisher/KzyYQIG1KVmG/content/medidas-judiciales-de-medio-abierto;jsessionid=B9FDBD030064E6CA998A637492D386C8

Famílies nombroses i/o monoparentals

Tramitació dels diferents títols que acrediten la seua situació familiar

Horari d'atenció al públic: dilluns, dijous i divendres de 9.00 a 14.00

Sol·licitud família nombrosa

Sol·licitud familia monoparental


2. Àrea de majors, dependència i diversitat funcional


Centre de Dia


El Centre de dia municipal d'Onda es troba al carrer Francesc Ferrer Pastor s/n
Informació: 964 760 500                664 413 212.

És un centre d'estada diürna de 40 places. Destinat a persones majors de 60 anys, o que requerisquen atenció, o que patisquen problemes funcionals i/o cognitius o seqüeles d'una postintervenció quirúrgica o d'un accident.

Els serveis que s'ofereixen són:
 • Transport adaptat
 • Acolliment
 • Higiene personal
 • Menús personalitzats
 • Atenció a la salut
 • Fisioteràpia
 • Atenció social
 • Servei opcional
L'equip del centre està format per: directora, metge, infermera, psicòloga, supervisora, treballadora social, fisioterapeuta, tècnica d'animació sociocultural, auxiliars d'infermeria, persona d’administració i recepció, auxiliars de serveis i tècnic de manteniment.
El compromís municipal amb l'envelliment actiu s'amplia amb altres serveis

CIM. Centre integral de majors.

Està destinat a totes les persones majors de 60 anys no dependents que estiguen interessades per millorar el seu estat físic o mental mitjançant activitats i tallers de formació personalitzada.

A les nostres aules, i de manera independent del Centre de dia, poden iniciar-se aquestes activitats.
 •  Tallers d'informàtica per a majors.
 •  Tallers de rehabilitació I manteniment.

Unitat de respir familiar:

Està destinada a persones majors i ofereix als usuaris una atenció integral, individualitzada i dinàmica, de caràcter sociosanitari i de suport familiar.
Et volem ajudar a:
 • Conciliar l'activitat laboral, personal i familiar dels familiars que cuiden de les persones majors.
 • Col·laborar en la recuperació i manteniment de l'autonomia personal de les persones majors.
 • Fomentar el desenvolupament de les relacions personals i socials.
 • Facilitar la permanència de les persones majors en el seu entorn habitual, evitant el seu ingrés en centres.
    • Activitats personalitzades:
 •  Manteniment de la salut, amb exercicis físics personalitzats.
 • Rehabilitació funcional i cognitiva.
 • Teràpia ocupacional

 • Animació sociocultural.
 • Relaxacions.
Busquem una millora constant en el camp del benestar i de la salut introduint tècniques innovadores:
 • Reflexologia.
 • Zero-balancing.
 • Aromateràpia.
 • Mindfulness.

SSEAD (Servei social especialitzat d´atenció a la dependència)


La Llei de dependència s'aplica a aquelles persones que per raons d'edat, malaltia o discapacitat són dependents de forma permanent; la persona en qüestió no disposa d'autonomia física, mental o sensorial; de manera que necessita una o més persones per a realitzar les activitats de la vida diària.
Les prestacions van destinades a la promoció de l'autonomia personal, així com a la protecció i atenció a les persones, a través de serveis públics i privats concertats degudament acreditats (Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència).
Dependència: http://www.inclusio.gva.es/es/web/dependencia

Menjar a casa


Dirigit a millorar la nutrició de les persones majors, per entendre que una nutrició adequada contribueix de forma decisiva a la salut, benestar i qualitat de vida de totes les persones i, especialment, les d'aquest col·lectiu.


El servei consisteix en el lliurament diari en el domicili de l'usuari dels menjars, de dilluns a divendres, excepte els dies festius de caràcter nacional o autonòmic.

Menjar a casa, general: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=2629&id_page=&id_site=&id_caso=docs

SAD (Servei a domicili)


Ofereix suport individualitzat en els àmbits preventiu, educatiu i assistencial a famílies o persones soles que presenten dificultats per a mantindre o restablir el seu benestar físic o social afavorint que puguen continuar vivint en la seua llar o el seu entorn mentre siga possible i convenient. Es tracta de cobrir la falta d'autonomia de persones que es troben impossibilitades per a la realització de les tasques de la vida diària en el mateix domicili del/de la beneficiari/ària.

Prestacions a majors i discapacitats


Prestacions econòmiques individualitzades per a eliminació de les barreres arquitectòniques, el bo Respir, PNC de jubilació, ajudes tècniques i complement per a titulars de PNC que residisquen en un habitatge llogat.

Ofereix suport individualitzat en els àmbits preventiu, educatiu i assistencial a famílies o persones soles, que presenten dificultats per a mantindre o restablir el seu benestar físic o social afavorint que puguen continuar vivint en la seua llar i/o entorn mentre siga possible i convenient. És a dir, cobrir la falta d'autonomia de persones que es troben impossibilitades per a la realització de les tasques de la vida diària en el mateix domicili del/de la beneficiari/ària.

3. EEIIA (Equip específic d'intervenció amb infància i adolescència)


Aquest equip específic és d'àmbit municipal i té caràcter interdisciplinari. Els Serveis Socials d'Atenció Primària Bàsica s'encarregaran de la derivació dels casos que consideren oportuns. L'objectiu és la intervenció, per part de professionals especialitzats, en xiquets, xiquetes i adolescents que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc (amb declaració o sense), desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, i en totes les  persones que es considere necessari per a aconseguir els objectius del pla de treball.

http://www.inclusio.gva.es/va/web/menor/servicios-especializados-de-atencion-a-familias-con-menores-en-situacion-de-riesgo-y-con-medidas-juridicas-de-proteccion455

4. UPCCA (Unitat de prevenció comunitària de conductes addictives)


És un recurs que desenvolupa programes de prevenció amb l'objectiu de reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables. És on s'ha d'acudir en primer lloc quan es detecten indicis de consum de drogues, per a posar en marxa una sèrie de mesures per tal d'atallar el problema.


5. Programa municipal de voluntariat

Per a promoure l'acció social i solidària i ampliar la xarxa existent en el municipi. Així mateix, es pretén incrementar la informació sobre el voluntariat i els sectors d'actuació en l'acció solidària; també augmentar la participació voluntària dels ciutadans i les ciutadanes en els àmbits que més els interessen.

6. Grup EMIS (Mediació comunitària)


Ofereix una alternativa a la resolució de conflictes des del diàleg. Treballen conjuntament equips professionals, formats per agents de la Policia Local i treballadors de Serveis socials, amb experiència en processos de mediació i d'intervenció comunitària.

Sol·licitud Grup EMIS

7. Oficina PANGEA (Atenció a persones migrants)


L'Ajuntament d'Onda com a entitat col·laboradora realitza l'acolliment, informació i assessorament per a la població immigrant resident a la ciutat; també emet informes per a facilitar als estrangers i les estrangeres la tramitació de la reagrupació familiar, el permís de residència per arrelament social o familiar i la renovació amb el canvi de dades per un nou domicili de menors estrangers.

http://www.inclusio.gva.es/va/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/integracion

8. Oficina d'intermediació hipotecària


Advocats i advocades assessoren jurídicament la ciutadania que no puga fer front als préstecs hipotecaris davant de les entitats creditores d'aquests préstecs, així com la mediació entre els deutors d'aquests préstecs i les seues entitats respectives.

9. Servei de coordinació de criança


Aquest programa du a terme un seguit d'accions que tracten, en situacions de divorcis sense mutu acord, d'educar pares i mares per a fer-los conscients de l'impacte que poden tindre els seus comportaments en el desenvolupament dels menors, així com de crear un ambient relaxat que permeta a aquests adaptar-se millor a la nova estructura familiar. S'atén a fills de parelles quan existisca algun tipus de conflicte.

10. Pla municipal d'inclusió i cohesió social


És una eina de planificació, ordenació, gestió i direcció estratègica de les mesures i accions d'inclusió i cohesió social, vinculades al municipi i al territori.

11. Bases reguladores d'ajudes municipals 


BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES MUNICIPALS D'EMERGÈNCIA PER A L'ATENCIÓ DE NECESSITATS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT D'ONDA

Bases ajudes econòmiques emergència

Sol·licitud ajudes economiques emergencia

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES MUNICIPALS PER A PERSONES AMB CELIAQUIA DE L'AJUNTAMENT D'ONDA

Bases ajudes economiques celiaquia

Sol·licitud ajudes econòmiques celiaquia

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES MUNICIPALS PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS DE L'AJUNTAMENT D'ONDA

Bases ajudes econòmiques monoparentals

Sol·licitud ajudes econòmiques monoparentals

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB LA VIVENDA HABITUAL DE L'AJUNTAMENT D'ONDA

Bases ajudes economiques vivenda habitual

Sol·licitud ajudes econòmiques vivenda habitual