Voluntariat

En la societat actual hi ha necessitats socials que l'administració no arriba a cobrir. És en aquesta conjuntura quan entra en joc la voluntat dels ciutadans que, conscients d'aquesta necessitat i des d'una postura de responsabilitat social, estan disposats a desenvolupar una activitat altruista en favor de la comunitat.

La societat ondera sempre ha treballat de forma desinteressada en pro d'una societat més justa a través del seu teixit associatiu. Les pràctiques molt variades de voluntariat posen de manifest aquesta riquesa participativa i la necessitat de polítiques públiques que les potencien on estiguen inclosos tots els actors socials de l'àrea de voluntariat.

Tenint en compte la importància de l'acció voluntària i amb l'objectiu de promoure l'acció social dels onders/es potenciant i ampliant la xarxa existent, l'Ajuntament d'Onda activa aquest ambiciós programa municipal de voluntariat com a eina capaç de canalitzar i estimular aqueixa consciència solidària entre els nostres conciutadans.Unim les nostres forces amb un projecte comú de solidaritat d'un poble, VOLUNTARIAT PER ONDA.

 Voluintariado por Onda


Des de l'Àrea de Política Social hem considerat necessari elaborar el programa municipal VOLUNTARIAT PER ONDA.
És un programa que ofereix un suport significatiu a l'ampli teixit associatiu solidari d'Onda i suposa un avanç indubtable en el desenvolupament del voluntariat al nostre municipi.
Així mateix, serveix per a conscienciar la població de la importància de l'acció voluntària en un marc regulat, que potenciarà la formació del voluntariat i recolzarà projectes innovadors que sorgisquen de la mateixa retroalimentació.
El programa Voluntariat per Onda gestiona la prestació d'un servei d'interés general, els destinataris del qual són els veïns i les veïnes d'aquesta ciutat que, d'una manera responsable, han optat per formar part de projectes de voluntariat i assumeixen una participació activa en tot el que concerneix els assumptes i la vida diària del seu municipi.

 Voluntariat social 


Intervenció directa amb les persones i la realitat social, davant de situacions de vulneració, privació o falta de drets o oportunitats per a aconseguir una millor qualitat de vida i una major cohesió i justícia social.
 • Programa d'acompanyament: acompanyament de majors, suport documental (a immigrants, víctimes de violència de gènere, absentisme escolar, mesures judicials de medi obert, etc.).
 • Programa d'acció social: voluntariat en el Centre de Dia municipal, campanyes de sensibilització social, projectes d'acció social, reflexologia, reiki, informàtica per a majors, etc.

 

Voluntariat ambiental


Accions de protecció i recuperació de la natura, d'educació i sensibilització mediambiental, protecció dels animals i uns altres que contribuïsquen a protegir, conservar i millorar el medi ambient.
 • Programa de conservació ambiental: cura de camins i sendes, identificació de zones d'abocament, etc.
 • Programa d'educació ambiental ECOEDUCANDO: campanyes de sensibilització, xarrades informatives, activitats amb escolars, etc.
 • Onda en ruta: excursions informatives guiades, espeleologia, etc.

 Voluntariado ambiental

Voluntariat cultural


Promou i defensa el dret d'accés a la cultura i, en particular, la integració cultural de totes les persones, la promoció i protecció de la identitat cultural, la defensa i salvaguarda del patrimoni cultural i la participació en la vida cultural de la comunitat.

 • Cultura per a tots: acompanyament de persones amb discapacitat (mobilitat reduïda, ceguera, sordera...), col·laboració i suport en activitats culturals.
 • Difonem la biblioteca: servei de "Biblioteca a casa", campanyes de promoció de la lectura, suport a la lectura, etc.
 • La biblioteca, la teua escola: cursos de lectoescriptura, cursos d'alfabetització informacional, etc.
 • Records d'Onda: creació i transcripció d'un fons sonor amb entrevistes a gent del poble i especialistes.
 • La biblioteca ix a llegir: servei de lectura individual/col·lectiva a domicili o en centres/espais específics del municipi.
 • Onda i el seu patrimoni: acompanyament durant les visites als diferents museus de la nostra població.

 Voluntariado cultural

Voluntariat esportiu


Contribueix a la cohesió ciutadana i social sumant els valors propis del voluntariat a aquells altres inherents a l'esport. És una  aposta decidida per fomentar la dimensió comunitària en el desenvolupament de la pràctica esportiva en qualsevol de les seues manifestacions.

 • Esport actiu: suport en activitats esportives (zones de pas, senyalització, avituallaments, repartiment de dorsals, etc.)
 • Esport, joc i tradició: activitats d'oci i temps lliure dirigides a fomentar l'esport i donar a conéixer els jocs tradicionals de la nostra comunitat.

Voluntariado deportivo 

Voluntariat educatiu


Acció solidària planificada i integrada en el sistema i la comunitat educativa per a millorar les possibilitats de realització d'activitats extraescolars i complementàries, i contribuir així a l'enriquiment de l'educació amb recursos vinculats als escolars.
 • Educant en seguretat: col·laborar en la seguretat viària en els horaris d'entrada i eixida dels centres, fomentar i col·laborar en campanyes d'educació viària per a escolars, etc.
 • Aprenent a aprendre: escola de pares, cursos de cuina, lectoescriptura (majors, immigrants...), informàtica, LUDITEMPO: aprenem jugant, etc.

 Voluntariado educativo

Voluntariat sociosanitari


Intervenció en els aspectes físic, psicològic i social mitjançant l'educació sanitària que ofereix suport i orientació a les famílies i a l'entorn més pròxim dels majors i millora les condicions de vida dels nostres veïns.
 • Educant en salut: programes d'envelliment actiu, tallers de memòria, mobilitat funcional, campanyes/cursos d'educació per a la salut, etc.

Voluntariado socio sanitario 

Voluntariat d'oci i temps lliure


Activitats que fomenten el desenvolupament social del municipi i el creixement personal i grupal com a veïns. Impulsen en les persones habilitats, competències, aptituds i actituds que afavorisquen la solidaritat i la inclusió, i aconseguisquen el compromís, la participació i la implicació social.
 • Festes i tradicions: col·laboració en els diversos actes tradicionals de la nostra població.
 • Onda i el seu llegat: suport en activitats que donen a conéixer el nostre llegat cultural (Fira de Sant Miquel, Fira medieval, campanyes/cursos sobre el centre històric d'Onda, ambientació temàtica i embelliment de la zona...).

 Voluntariado ocio y tiempo libre

Voluntariat comunitari


Promou la participació amb major poder de decisió i iniciativa, dirigida a resoldre els problemes i exigir més qualitat de vida en els espais vitals més pròxims. Vertebra una societat solidària, activa, crítica, compromesa i corresponsable.
 • Onda participa: grups de discussió, cursos d'economia domèstica, xarrades informatives sobre temes d'interés social, econòmic i productiu (factures, telefonia, delinqüència, colps de calor...), tutories per a nous emprenedors (economia, màrqueting, etc.).

 Voluntariado comunitario

Voluntariat de protecció civil


Col·labora regularment en la gestió de les emergències, en les actuacions que es determinen pel Sistema nacional de Protecció Civil sense perjudici del deure dels ciutadans en els casos de risc greu, catàstrofe o calamitat pública, com a expressió i medi eficaç de participació ciutadana en la resposta social a aquests fenòmens, en els termes que establisquen les normes aplicables.

 Voluntariado proteccion civil

Guia del voluntariat

 Voluntaris

Cooperació al desenvolupament

Bases ONGD 2021

Sol·licitud inicial

Annex I

Annex II

Annex III

Annex IV

Annex V

Annex VI

Annex VII

Annex VIII

Annex IX

Sol·licitud pagament 100%

Sol·licitud pagament 70%

Sol·licitud pagament 30% restant