SAT - Servei d'atenciˇ i tramitaciˇ

ol·licituds i procediments

 L'Ajuntament d'Onda ha realitzat un procés de modernització amb l'objectiu principal d'acostar l'administració local a la ciutadania. A aquest efecte ha creat el Servei d'atenció i tramitació municipal (SAT) com a primer pas per a oferir una atenció i tramitació àgil, eficient i eficaç, mitjançant l'atenció presencial i telefònica.

 El Servei d'atenció i tramitació municipal (SAT) pretén:

 • Facilitar a la ciutadania la seua relació amb l'administració municipal.
 • Evitar, sempre que siga possible, el desplaçament de la ciutadania als diferents departaments o serveis municipals.
 • Integrar, en un únic servei, la majoria dels tràmits de competència municipal.
 • Aconseguir una determinada cultura administrativa centrada en una millora permanent en la qualitat dels serveis municipals.

 El Servei d'atenció i tramitació municipal (SAT) té encomanades les tasques següents:

 • Proporcionar informació general sobre l'Ajuntament i la nostra ciutat.
 • Informar sobre els serveis municipals i tràmits administratius.
 • Realitzar tràmits municipals (empadronament, llicències d'obres, activitats, impostos, matriculació de cursos o activitats formatives, etc.).

 Horari d'atenció:
 De setembre a juny: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h; i dimarts, de 16.30 a 18.30 h
 Juliol i agost: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 h

 Adreça:
 Planta baixa de la Casa de la Vila..
 Plaça del Pla, 1

Àrees

Sol·licitudes per a la plaça de jutge de pau

Sol·licituds

Àrea d'Urbanisme

 A) Llicències

 • Sol·licitud d'informació urbanística per obres i instal·lacions Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'bres o instal·lacions provisionals Descagar pdf
 • Sol·licitud de llicència d'obres menors Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència d'obres majors Descarregar pdf
 • Sol·licitud de devolució de fiança d'obres Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència d'edificació Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència de demolició Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència d'instal·lació de grua torre Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència de posada en funcionament de grua Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'antena de telefonia mòbil (en terrenys que no tinguen la condició d'urbà) Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència de posada en funcionament d'antena de telefonia mòbil (en terrenys que no tinguen la condició d'urbà) Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'autorització d'ús excepcional de camins públics Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicències de segregació o certificat d'innecessarietat Descarregar pdf

 B) Declaracions responsables

 • Sol·licitud d'obres de modificació o de reforma Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'instal·lacions d’antenes o dispositius de comunicació en terrenys privats classificats com a sòl urbà Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'obres de reparació de conduccions en el subsòl privat del sòl urbà Descarregar pdf
 • Sol·licitud de primera ocupació d'edificacions i instal·lacions Descarregar pdf
 • Sol·licitud de renovació de l'ocupació d'edificacions i instal·lacions Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'instal·lacions subterrànies elèctriques, telefòniques o altres de similars en terrenys privats classificats com a sòl urbà Descarregar pdf
 • Sol·licitud de modificació o pròrroga de declaració responsable d’obres anterior Descarregar pdf

 C) Comunicació prèvia

 • Sol·licitud d’execució d’obres o instal·lacions mitjançant comunicació prèvia Descarregar pdf
 • Sol·licitud de modificació o pròrroga de comunicació prèvia d'obres anterior Descarregar pdf

 D) Sol·licituds de gual i ocupacions de via pública

Secció d'Activitats i Medi ambient

 • Sol·licitud d'informe de compatibilitat urbanística o consulta d'ubicació d'activitats Descarregar pdf
 • Comunicació prèvia (Llei 12/2012) / Comunicació d'activitats innòcues (Llei 6/2014) Descarregar pdf
 • Declaració responsable (Llei 12/2012) / Declaració responsable ambiental (Llei 6/2014)l Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència ambiental Descarregar pdf
 • Comunicació de posada en funcionament d'activitats que hagen obtingut llicència ambiental Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència per a usos provisionals Descarregar pdf
 • Declaració responsable o sol·licitud d'autorització per a l'obertura d'establiments públics (activitats subjectes a la Llei 14/2010) Descarregar pdf
 • Comunicació prèvia a l'obertura d'establiments públics subjectes a la Llei 14/2010 que hagen obtingut autorització prèvia Descarregar pdf
 • Comunicació d'arrendament /cessió temporal d'establiments públics subjectes a la Llei 14/2010 Descarregar pdf
 • Declaració responsable per a instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables subjectes a la Llei 14/2010 Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència d'obres i ambiental Descarregar pdf
 • Comunicació de posada en funcionament d'activitats que hagen obtingut llicència d'obres i ambiental Descarregar pdf
 • Comunicació del canvi de titularitat d'una activitat per l'anterior titular Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'autorització d'abocaments Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'exempció de la tramitació de l'autorització d'abocaments Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'aprofitament especial de domini públic per a terrassa Descarregar pdf
 • Sol·licitud de reconeixement de responsabilitat i/o pagament abans de la resolució de l'expedient sancionador Descarregar pdf

Informe d'Avaluació de las Edificacions

Subvenció per a honoraris de redacció de l'informe d'avaluació de les edificacions, adequació dels habitatges al les necessitats de les persones majors i rehabilitació i pintura de façanes i cobertes en el centre històric protegit

Àrea de serveis

Àrea d'Hisenda

 

Full identificatiu de tercers

Tramitació presencial (Només persones físiques)

Descarrega sol·licitud

  Tramitació electrònica

Informació general

Mitjançant aquest tràmit podeu comunicar el compte bancari on vulgueu rebre els pagaments que l'Ajuntament haja de fer-vos. Aquest compte s’enregistrarà en la base de dades de tercers de l'Ajuntament. Aquest compte bancari substituirà aquell que, si és el cas, haguéreu comunicat amb anterioritat.
També mitjançant aquest tràmit podeu indicar el correu electrònic on vulgueu que se us remeten els avisos regulats en l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, a l'efecte de les notificacions electròniques que se us hagen de practicar. La comunicació d'aquest correu electrònic també podeu efectuar-la des de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Onda (https://seu.onda.es) hi accedint a “les meues dades”. Aquest correu electrònic s’enregistrarà en la base de dades de tercers.
Si sou una persona física, aquest tràmit podeu realitzar-lo de manera presencial o telemàtica.
Si sou una persona jurídica, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, només podeu realitzar-lo telemàticament.

TRAMITACIÓ PRESENCIAL (només persones físiques)
Documentació  a aportar:
- Model de sol·licitud ‘fitxa de manteniment de tercers’ ORIGINAL emplenada sense ratllades ni esmenes. (DESPLEGABLE DE LA FITXA DE TERCERS)
- DNI
- Document acreditatiu de la representació i DNI del representant, si és el cas.

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA (persones físiques i persones jurídiques)

 • Model d'endós
 • Model de Declaració responsable art. 42 Estatut dels treballadors
 • Rendes
  • Sol·licituds de vehicles exempció/bonificació
   • Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (vehicles agrícoles) Descarregar pdf
   • Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (vehicles de minusvàlids) Descarregar pdf
   • Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per excedir una antiguitat mínima de 25 anys Descarregar pdf
   • Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per utilització de carburants biocombustibles o amb motor elèctric/híbrid Descarregar pdf
   • Sol·licitud d'exempció per minusvalidesa de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (1a matriculació) i devolució de l'impost Descarregar pdf
   • Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (1ª matriculació) i devolució de l'impost (vehícle agrícola) Descarregar pdf

  • Sol·licituds devolució:
  • Sol·licitud d'alta, baixa i canvi de titularitat d'escombraries:
  • Declaració de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
   • Model de declaració de l'impost Descarregar pdf
   • Comunicació del fet imposable de l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua), als efectes d'inscripció en el Registre de la Propietat (art. 254.5 Llei Hipotecària). Descarregar pdf

  • Sol·licitud de canvi de domicili fiscal Descarregar pdf

Àrea de Cultura i Educació:

 • Educació. Requisits per a la utilització en horari no lectiu d'instal·lacions educatives:
 • Servei Escoleta d'Estiu
 • Subvencio de centres d'educació infantil i primaria, públic o concertat, P2 del centre autoritzat, curs 2020-2021
 • Convocatoria ajudes econòmiques per al xec infantil, curs escolar 2020-2021 económicas para cheque infantil, curso escolar 2020-2021

Esports

Convocatòria per a la concessió de Subvencions a entitats esportives d'Onda, sense ànim de lucre, per a la realització d'activitats esportives (exercici 2019)

Bases per a esportistes d'elit i promeses d'Onda 2020

Festes

Joventut

 • Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals sense ànim de lucre per a la realització de programes de participació ciutadana 2020
 • Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals sense ànim de lucre per a la realització de programes oci i temps lliure dirigides a la població juvenil d'Onda (2020)

Registre local d'associacions:

Àrea de desenvolupament econòmic i ocupació

Àrea de Benestar social

Bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials de l'Ajuntament d'Onda

Bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals per a persones amb celiaquia de l'Ajuntament d'Onda

Bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals per a famílies monoparentals de l'Ajuntament d'Onda

Bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals en relació amb la vivenda habitual de l'Ajuntament d'Onda