Ajudes a la contractaciˇPolitica Social

Ocupació

C/ Balmes, 2.

Tel. 964 771193

desarrolloeconomico@onda.es


Horari:

Hivern: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h
Estiu: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h

PROGRAMA MUNICIPAL D'OCUPACIÓ

AJUDES DESTINADES AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ 2021


OBJECTE

Fomentar la contractació de persones desocupades d'Onda, pertanyents als col·lectius de la base 6, per part d'empreses situades en l'àmbit territorial d'Onda, durant l'any 2021.

REQUISITS DE LES PERSONES DESOCUPADES

Les persones desocupades objecte de l'ajuda hauran de:

a) Estar empadronades a Onda en la data de publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda en el registre d'entrada.

b) Estar desocupades i justificar aquesta situació.

c) No haver formalitzat un contracte laboral amb l'entitat beneficiària de l'ajuda en els 3 mesos anteriors a la data d'inici del nou contracte subvencionable.

d) Pertànyer a algun dels col·lectius de la base 6 i acreditar aquesta situació.

COL·LECTIUS SUBVENCIONABLES

Els col·lectius a subvencionar són:

a) Persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%.

b) Persones majors de 50 anys.

c) Primera oportunitat, persones que manquen d'experiència laboral en la seua formació, així com persones que busquen la seua primera ocupació. Aquestes persones hauran d'estar inscrites en l'Agència de col·locació de l'Ajuntament d'Onda.

d) Persones majors de 18 anys en risc d'exclusió social i que participen en el itinerari d'inserció laboral de l'Ajuntament d'Onda.

DESTINATARIS

AJUDA A L'EMPRESA

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses, incloses les persones treballadores autònomes, amb llicència d'activitat a Onda, amb seu social o no en aquest municipi, i aquelles que no disposen d'aquesta llicència per no exercir la seua activitat en un local determinat però amb seu social a Onda, que contracten a persones desocupades empadronades en el municipi en el moment de la sol·licitud de la subvenció i de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Resultarà objecte de l'ajuda una quantitat fixa sobre nòmina. La quantia de la subvenció s'establirà sobre la base del període de contractació i hores setmanals amb els següents límits:

 

DURACIÓ CONTRACTE QUANTIA SOBRE NÒMINA HORES SETMANALS

 

Persones desocupades d'Onda

6 mesos

500€

 

40 hores

Conversió a indefinit o indefinit

2.000€

COL·LECTIU

DURACIÓ CONTRACTE

QUANTIA ADICIONAL

SOBRE NÒMINA

HORES SETMANALS

 

Diversitat funcional psíquica

6 mesos

500€

 

 

 

 

 

40 hores

Conversió a indefinit o indefinit

2.000€

 

Majors de 50 anys

6 mesos

500€

Conversió a indefinit o indefinit

2.000€

Persones majors de 18 anys en risc d'exclusió social i que participen en el itinerari d'inserció laboral de l'Ajuntament d'Onda

6 mesos

100€

Conversió a indefinit o indefinit

400€

 
Per a les contractacions a jornada parcial i inferiors a 40 hores setmanals la quantia es calcularà de manera proporcional, la jornada mínima subvencionable serà de 20 hores setmanals.

Tindran una bonificació addicional de 500 euros, qualsevol dels col·lectius indicats en el punt anterior, que siguen parats de llarga duració i no siguen perceptors de prestacions per desocupació.

En el cas de pertànyer a més d'un col·lectiu només es computarà per un.

REQUISITS

Disponibles en les bases de la convocatòria

TERMINI DE SOL·LICITUD

Fins al 30 de setembre de 2021.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

Fins al 15 de novembre de 2021.

TRAMIT DE SOL·LICITUD

Accedisca al tràmit de sol·licitut de l'ajuda des d'ACÍ.

 

Bases ajudes

Sol·licitud ajuda per a empreses

Sol·licitud conversió a indefinit

Sol·licitud justificació ajuda

Consulta el díptic informatiu