esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha
Menu

Formularis

Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor

COMENCEN LES REBAIXES D’HIVERN

Malgrat que s’han suprimit els períodes de rebaixes, desapareixent de la normativa qualsevol referència a l’existència de dues temporades de rebaixes (hivern i estiu), la veritat és que un gran nombre de comerços continuen mantenint aquesta promoció en un marc temporal pràcticament igual, aprofitant la costum que sempre han tingut.

Per això, l’OMIC vol divulgar entre els consumidors i usuaris aquells requisits que han de complir els establiments en rebaixes, les diferències amb altres tipus de vendes i les recomanacions que deuen tindre’s en compte.

En primer lloc, ha de destacar-se que –al contrari del que succeïa amb anterioritat- les rebaixes poden practicar-se en la temporada i amb la durada que decidisca l’empresari, d’acord amb l’únic criteri d’un major interés comercial.

Els productes rebaixats hauran d’haver estat inclosos amb anterioritat en l’oferta habitual de vendes, encara que ha desaparegut l’exigència que hagueren format part de les existències de l’establiment un mes abans de la data d’inici de la venda en rebaixes. En tot cas, deurà
especificar-se la durada i, si és el cas, els articles o sectors a què afecta (quan, en aquest últim cas, no comprenga, almenys, la mitat de els articles posats a la venda).

Haurà de figurar amb claredat, en cadascun dels productes rebaixats, tant el preu anterior com el preu reduït.

Per tant, segueix vigent la prohibició de posar a la venda productes que hagen sigut adquirits expressament amb aqueix fi, a fi de ser venuts a preu inferior a l’ordinari.

Així mateix, queda prohibit oferir com rebaixats productes deteriorats.

No cal confondre les rebaixes amb un altre tipus de vendes com els saldos, descomptes, liquidacions. Els saldos són articles que es venen més barats perquè el seu valor de mercat apareix manifestament disminuït a causa del deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència dels mateixos. Les liquidacions es realitzen per tancament, canvi d’activitat del establiment etc. Les vendes en promoció o en oferta són aquelles destinades a potenciar la venda de certs productes o el desenvolupament d’un o diversos comerços o establiments. Els articles que vagen a comerciar-se com a productes en promoció podran adquirir-se amb aquesta exclusiva finalitat, encara que no podran estar deteriorats, ni tampoc ser de pitjor qualitat que els mateixos productes que vagen a ser objecte de futura oferta ordinària a preu normal.

Sent important recordar, en aqueix sentit, que totes aquesta promocions, excepte en el cas de les vendes en liquidació, podran simultaniejar-se en un mateix establiment comercial, sempre que existisca la deguda separació entre elles i es respecten els deures d’informació

RECOMANACIONS A L’HORA D’ANAR DE REBAIXES

1.- Abans del començament de les rebaixes, han de comprovar-se els preus dels articles per a comparar-los posteriorment amb els preus rebaixats, al objecte de conéixer l’estalvi real i evitar enganys.  Així mateix, pot verificar que l’article estava en exposició.

2.- El preu antic ha de figurar marcat en l’etiqueta junt amb el preu rebaixat.

3.- Ha d’exigir-se la factura de compra, ja que és l’únic comprovant en cas de reclamació o de devolució.

4.- Recorde que en cas d’haver adquirit un producte defectuós té dret a la devolució de l’import total o a la reposició del producte en bones condicions.

5.- Exigisca qualitat, la rebaixa del preu no implica una rebaixa de la qualitat. No oblide que la rebaixa és un tipus de venda que implica una reducció dels marges comercials, no una reducció de la qualitat.

6.- Ha de tindre’s en compte que hi ha diferents tipus de vendes en promoció que poden coexistir al mateix temps.

7.- Davant de qualsevol irregularitat sol·licitar el full de reclamacions. 

Les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC) formen part del sistema de protecció dels consumidors. Tal com estableix l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, l'OMIC presta un servici d'assessorament i informació al consumidor i usuari i serveix de via per a les seues reclamacions; i pot exercir funcions en matèria de prevenció, protecció, promoció i participació. En concret, els servicis que ofereix l'OMIC d'Onda són els següents:
 

 • Informació a la ciutadania dels seus drets com a consumidors.
 • Tramitació de reclamacions per via extrajudicial i davant de la Junta Arbitral de Consum, així com la interposició de denúncies i queixes davant dels organismes competents.
 • Ajudar el/la consumidor/a en cas d'incompliment dels seus drets i garanties.
 • Realització de campanyes d'educació perquè el/la consumidor/a assumisca una actitud de major responsabilitat a l'hora d'exigir els seus drets.
 • Assessorament municipal en matèries relacionades amb el consum.

 

Contacte

El Plà 1, 12200 Onda
Telèfon: 964 60 00 50
Fax: 964 604 133
Correu electrònic: omic@onda.es

 
 

Horari

Cita prèvia

 
Dimarts: de 16.30 a 18.30 h
Dijous: de 9.30 a 13.15 h
Divendres: de 9.30 a 13.15 h

 

Drets dels consumidors i usuaris

Qui són consumidors?

La Llei general per a la defensa dels consumidors els defineix com les persones físiques que actuen amb un propòsit alié a la seua activitat comercial, empresarial, ofici o professió. Per la seua banda, l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana estableix que són consumidors i usuaris les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit alié a una activitat empresarial o professional.

 
Drets dels consumidors

Són drets bàsics dels consumidors:

 1. La protecció contra els riscos que puguen afectar la seua salut o seguretat.
 2. La protecció dels seus interessos econòmics i socials legítims; en particular, enfront de les pràctiques comercials deslleials i la inclusió de clàusules abusives en els contractes.
 3. La indemnització dels danys i la reparació dels perjudicis patits.
 4. La informació correcta i suficient sobre els béns i servicis i la informació, ajuda i orientació per a l'exercici adequat dels seus drets.
 5. L'educació i formació en matèria de consum.
 6. La representació dels seus interessos, a través de les associacions, federacions o confederacions de consumidors i usuaris legalment constituïdes, així com la participació i l'audiència en les matèries que els afecten.
 7. Disposar de procediments eficaços de protecció dels seus drets, en especial davant d'aquelles situacions d'inferioritat, subordinació o indefensió en què puguen trobar-se individualment o col·lectivament.

FULLS DE RECLAMACIONS

Totes les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments o centres que comercialitzen béns o presten servicis a la Comunitat Valenciana, fixos o ambulants, inclosos els prestadors de servicis a domicili i els espectacles públics i activitats recreatives, tindran a disposició dels consumidors i usuaris fulls de reclamacions.

Per a formular la queixa o reclamació, el consumidor o usuari podrà, en qualsevol moment, sol·licitar un full de reclamacions per a emplenar-lo. El representant de l'establiment, o si és el cas el prestador del servici a domicili, entregarà al consumidor els exemplars de color blanc i verd, una vegada emplenat l'apartat que s'hi inclou a fi d'exposar la seua versió, sense que el consumidor haja de desplaçar-se a cap altre lloc.

En cas de negativa a entregar el full, l'OMIC recomana avisar la Policia Local, perquè es redacte l'acta corresponent, de manera que es puga acreditar l'incompliment de l'obligació esmentada i constituïsca una infracció de la normativa de consum.

ARBITRATGE DE CONSUM

L'arbitratge de consum és un procediment extrajudicial dels conflictes o problemes sorgits entre els consumidors i les empreses o professionals en relació amb els drets legalment o contractualment reconeguts al consumidor. No podran ser objecte d'arbitratge de consum els conflictes que versen sobre intoxicació, lesió, mort o aquells en què hi haja indicis racionals de delicte.

Els consumidors i usuaris que consideren que s'han vulnerat els seus drets reconeguts legalment o contractualment, podran presentar per escrit, per via electrònica o per qualsevol altre mitjà que permeta tenir constància de la sol·licitud i de la seua autenticitat, la sol·licitud d'arbitratge, que haurà de reunir almenys els requisits següents:

 

 1. Nom i cognoms, domicili, lloc assenyalat als efectes de notificacions i nacionalitat del sol·licitant i, si escau, del seu representant; en el cas de ciutadans espanyols, s'expressarà el número del document nacional d'identitat i, si es tracta d'estrangers, s'expressarà el número d'identitat d'estranger o, quan no en tinga, el del seu passaport o document de viatge.
 2. Nom i cognoms o raó social i domicili del reclamat, així com, si el reclamant el coneguera, el domicili a efecte de notificacions o, en última instància, si el consumidor o usuari no disposa de tals dades, qualsevol altra que permeta la identificació completa del reclamat.
 3. Breu descripció dels fets que motiven la controvèrsia, exposició succinta de les pretensions del reclamant, que determine, si escau, la quantia i els fonaments en què basa la pretensió.
 4. Si és procedent, còpia del conveni arbitral.
 5. En el cas que existira oferta pública d'adhesió a l'arbitratge en dret, el reclamant haurà d'indicar si dóna la seua conformitat perquè es resolga d'aquesta manera.
 6. Lloc, data i firma, convencional o electrònica.

Si la sol·licitud d'arbitratge es formula per escrit haurà de presentar-se, junt amb la documentació que l'acompanye, per duplicat.

Junt amb la sol·licitud podran aportar-se o proposar-se les proves dè que el reclamat dispose.

El col·legi arbitral és l'òrgan que resol els conflictes plantejats; format normalment per:

 • Un representant de l'administració
 • Un representant de les associacions de consumidors i usuaris
 • Un representant de les organitzacions empresariales o professionals


El laude arbitral equival a una sentència i el dicta el Col·legi Arbitral per majoria. Establix una obligació i un termini per a dur-la a terme. El fet de no complir-la permet l'execució per via judicial.

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio