Seu Electr˛nica


La seu electrònica identifica a l'Ajuntament d'Onda quan es relaciona per mitjans electrònics amb els ciutadans i ciutadanes i amb altres administracions públiques. A través d'aquesta seu es realitzaran les actuacions, procediments i serveis que requerisquen la identificació de l'Ajuntament d'Onda en les seues relacions amb les persones físiques i jurídiques, i amb altres administracions públiques, per mitjans electrònics, així com aquells altres serveis electrònics que es decidisca incloure en la seu per raons d'eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels serveis públics.

La seua titularitat és de l'Ajuntament d'Onda. Correspon a l'alcaldia la decisió sobre la incorporació d'organismes, entitats o empreses municipals a la seu electrònica.

Cada organisme i servei serà responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i dels serveis incorporats, sense perjudici de la potestat de supervisió de tots els continguts de la seu electrònica a càrrec de l'òrgan tècnic que designe l'alcaldia. La responsabilitat de la tecnologia i de la integració amb els sistemes d'informació municipals de la seu electrònica correspondrà al servei competent en matèria de tecnologies de la informació.

Els canals d'accés als serveis disponibles en la seu seran els següents:

  • L'accés electrònic es farà directament a través d'internet i en l'adreça electrònica indicada.
  • L'accés a través d'atenció presencial s'efectuarà en les oficines d'atenció al públic de l'Ajuntament d'Onda, mitjançant els sistemes d'atenció existents en aquestes oficines..

Les Autoritats de Certificació que emeten certificats admesos per als tràmits d'electrònics a l'Ajuntament d'Onda són: