Perfil de contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives.

Les persones interessades a participar o conéixer l'activitat contractual municipal trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i les de prescripcions tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

 Información para los usuarios