Activitats i Medi ambient

: 08/06/2021Politica Social

Activitats i Medi ambient

Plaça del Pla, 1, 3a planta

Tel. 964 600 050

medioambiente@onda.es


Horari:

Hivern: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h; dimarts, de 16.30 a 19.00 h
Estiu:   de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h

Declaració institucional sobre la implantació de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Onda

Terrasses


Amb l'objectiu de facilitar la tramitació de sol·licituds de primera instal·lació, renovació o ampliació de terrasses, durant aquest període de desescalada de l'estat d'emergència i fins a la finalització del 2020, s'adjunta la sol·licitud simplificada de noves terrasses, la seua renovació o ampliació i, d'altra banda, la sol·licitud de devolució de les taxes per terrasses que tingueren autorització vigent durant el període de cessament de les activitats d'hostaleria i restauració

 •  SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ TAXES

  Els titulars de terrasses amb autorització en vigor en el moment en el qual es va iniciar la suspensió de la seua activitat tindran dret a sol·licitar a l'Ajuntament la devolució de les taxes pel període de temps en el qual no es va produir l'ocupació de la via pública. Cal que les persones interessades tramiteu la sol·licitud de devolució de les taxes corresponents, indicant el número de compte bancari on s'ha de fer la devolució.
  La persona que faça la sol·licitud de devolució necessàriament ha de ser la mateixa que figura com a subjecte passiu en l'autoliquidació de les taxes.

  Descarrrega la sol·licitud

  Per a fer aquest tràmit cal seguir els passos següents:
  Si la persona interessada té CERTIFICAT DIGITAL Emplenar el model de sol·licitud de devolució, anteriorment esmentat i guardeu-lo en l'escriptori de l'ordinador en pdf.
  Accedir amb el vostre certificat digital en l'enllaç https://seu.onda.es
  Triar la primera opció: sol·licitud general, empleneu-la, adjunteu el pdf emplenat, ho signeu i ho envieu.
  Si la persona interessada no té CERTIFICAT DIGITAL Pot sol·licitar-ho a l'Ajuntament a través de SAT, sol·licitant cita prèvia en http://citaprevia.onda.es

Cremes


Informació sobre les cremes agrícoles.

El passat 15 de març de 2020, es va emetre resolució del director general de prevenció d'incendis forestals sobre la modificació del període de cremes. En resum, es deixaven en suspens fins a una altra ordre tots els plans locals de cremes dels municipis que els tingueren, així com les autoritzacions administratives sobre aquest tema, tot això com a mesures de contenció del COVID-19.

Aquesta resolució, ha sigut derogada per resolució de 10 d'abril de 2020 i ens afecta significativament, perquè activa de nou els plans locals de crema dels municipis on estan vigents, com és el nostre cas, però amb restriccions. La data d'entrada en vigor de la resolució és el dimarts 21 d'abril de 2020.

Com afecta aquesta resolució al nostre municipi?

 • Tornen a estar vigents les autoritzacions per a l'activitat de restes de poda agrícola, per la qual cosa les cremes que es realitzen a partir del 21/04/2020, estan subjectes de nou a la prèvia concessió del permís corresponent.

 • En els permisos concedits per a terrenys situats a menys de 500m de sòl forestal, es restringeixen fins al 31 de maig de 2020 els dies de crema, de dilluns a divendres exclusivament, quedant prohibida la crema dissabtes i diumenges.

 • En els terrenys situats a més de 500m de sòl forestal, sí que està permesa la crema dissabtes i diumenges, també subjecta a permís previ.

 • L'horari per a totes les cremes és fins a les 13.30 hores, hora en la que el foc haurà d'estar totalment apagat i sufocat.

 • El nivell de preemergència per a totes les cremes, segueix circumscrit al nivell de preemergència 1, no podent realitzar l'activitat estant declarat qualsevol altre nivell, independentment de les circumstàncies climatològiques o distància a sòl forestal a la qual es trobe el terreny.
 • A partir del 31 de maig de 2020, només s'expediran permisos per a terrenys situats a més de 500 metres de sòl forestal i circumscrits al nivell de preemergència 1 i al mateix horari fins a les 13.30 hores.
 • A causa de les restriccions més estrictes dictades en aquesta nova resolució per a municipis que es troben als parcs naturals i a la no personació dels agents forestals per a la signatura dels permisos, segueix en suspens l'acord de col·laboració per a la sol·licitud de permisos de crema forestal per a altres municipis.

Documents

 1. Resolució conselleria
 2. Taula resum

Ecoparc mòbil

A partir del dia 7 de juny, començarà a implantar-se el nou projecte d'ecoparc mòbil al qual podran accedir únicament els particulars residents en els municipis del consorci C2, format per 46 municipis de la província de Castelló, amb població inferior als 100.000 habitants.

En l'actualitat, l’esmentat servei serà prestat per l'empresa Cespa gestió de residus (Grup Ferrovial), amb base en la ciutat d'Onda. Ells es responsabilitzen del transport de l'ecoparc mòbil a totes les localitzacions, atenció al client i gestió final dels residus.

Un ecoparc mòbil és una instal·lació de recollida selectiva de residus, on els ciutadans dels nostres municipis poden depositar gratuïtament aquells residus de dimensió reduïda generats en els domicilis particulars, comerços, oficines i servicis, així com tots aquells que no tinguen la qualificació de perillosos i que per la seua naturalesa o composició puguen assimilar-se als produïts en els anteriors llocs o activitats.

Exemples d'estos residus especials de la llar: aparells informàtics i electrònics, oli mineral i vegetal, vidres, radiografies, bateries, roba…

Este lloc no és un abocador ni un magatzem de residus sinó una instal·lació integral de residus on una vegada emmagatzemats i classificats es traslladen a les seues corresponents empreses gestores autoritzades respectant tota la normativa legal i mediambiental vigent on seran descontaminats, reutilitzats o reciclatges, de forma correcta, segons la seua naturalesa i composició.


Segons el calendari de l'Ecoparc mòbil , el primer dia de realització del servei, en el municipi d'Onda, és el 10 de juny de 2021 i, la ubicació del mateix, s'efectuarà de la manera següent:

1.Horario de matí (10-14h): Aparcament públic junt al Pavelló Victor Cabedo (en la part de l'Avinguda Catalunya).

2. Horari de vesprada (15-17 h): Barri Tossalet ( Pista esportiva).

Una altra informació d'interés:

Programa PREVIOZONO


Previozono és el programa de vigilància dels nivells de concentració d'ozó troposfèric a la Comunitat Valenciana. Aquest programa de vigilància es desenvolupa des de l'any 2000 per la Generalitat en col·laboració amb la Fundació CEAM, amb la finalitat de conéixer l'evolució d'aquest contaminant i informar la població dels nivells aconseguits.

El programa Previozó manté una vigilància i informació continuada dels nivells d'ozó en la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, amb independència de l'ocurrència o no d'episodis de superació del llindar d'informació (nivell horari de més de 180 micrograms/m3).

En la web de qualitat de l'aire, http://www.agroambient.gva.es/ca/web/calidad-ambiental/previozono, s'ofereix un diagnòstic de la distribució espacial dels nivells d'ozó troposfèric a la Comunitat Valenciana, així com un pronòstic diari de l'evolució previsible durant els mesos d'abril a setembre. Durant els mesos de març i octubre, es manté la vigilància dels nivells d'ozó alertant de la superació o no dels llindars normatius. També s'ofereix informació general relativa a l'ozó i la qualitat de l'aire i es facilita un servei de SMS gratuït on es pot rebre informació en cas de superacions del llindar d'in - formació. En el cas que se supere el llindar d'informació per ozó troposfèric en alguna de les estacions de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació At - mosfèrica, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat comunicarà la situació a l'ajuntament corresponent.

En cas de rebre la comunicació del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, és important disposar de la següent informació, on s'exposen algunes recomanacions a seguir per part de la població:

La principal via d'entrada en les persones de l'ozó troposfèric és la via respiratòria, l'exposició pot produir picor d'ulls, picor de gola i/o dificultat per a respirar.

La resposta a aquest contaminant és variable, afecta principalment a alguns grups més sensibles: xiquets, persona majors i persones amb problemes respiratoris. En cas que les concentracions d'ozó siguen altes, es recomana, especialment per als grups més sensibles, que eviten esforços físics i exercici a l'aire lliure durant el període més probable de màximes concentracions (aproximadament entre les 14 i 18 hores locals del dia) per a reduir l'exposició.

Com a complement a la vigilància de l'ozó troposfèric, és important assenyalar que la Generalitat Valenciana disposa d'una aplicació per a telèfons mòbils “GVA AIRE”, la qual està disponible per a la seua descàrrega en les plataformes digitals (“Play Store” i “App Store”) i en la qual es pot visualitzar tant les dades horàries de l'ozó, com l'Índex de Qualitat de l'Aire per a l'ozó i els altres contaminants que es mesuren en les estacions de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica.

Campanyes mediambientals


La Secció de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Onda ha desenvolupat en els últims anys una línia d'actuacions destinada a millorar l'entorn urbà i la qualitat de l'aire amb la finalitat de revitalitzar la ciutat.

Conservar i protegir el medi ambient promovent l'eficàcia dels recursos és “una manera de fer Europa, una manera de fer Onda”.

Com a consequència de la insuficient sensibilització ciutadana en la correcta recollida selectiva dels residus, així com l'acumulació d'aquests en llocs no habilitats, naix aquesta campanya de sensibilització cofinançada per la Unió Europea amb l'objectiu d'aconseguir el repte de millorar la gestió de residus plantejada en l'Estratègia per al desenvolupament urbà sostenible i integrat.

La nostra ciudad presta un seguit de serveis que han de ser coneguts i utilizats per la ciutadania i, amb l'objectiu de millorar la seua imatge, esperem la implicació de totes i tots.

Només aconseguirem una Onda neta si cadascun de nosaltres actua a favor d'aquesta campanya, fent-la seua i conscienciant la resta d'onders.

 

Jornades mediambientals


L'Ajuntament d'Onda va organitzar els dies 29 i 30 de setembre de 2018 les Segones jornades tècniques Ciutats sense Contaminants.