Pla ARRU -Centre histric

: 30/04/2021

ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA 

 
1.  Objecte
Ajudes econòmiques destinades a finançar la rehabilitació o la renovació d'immobles
 
2.  Àmbit d'aplicació
Comprén els immobles que donen als carrers següents: Camí de Castelló, Ceramista Peiró, Sant Isidre, Santa Isabel i Portal de València, les places: Sinagoga i Sant Cristòfol i els vials adjacents: El Moro, Mare de Déu del Pilar, carreró de la Creu i Borriana.

3. Requisits
 • Els edificis han d'haver estat construïts abans de 1981.
 • Els edificis podran estar formats per un o més habitatges.
 • En cas d'obres de renovació, els edificis nous hauran de tindre una qualificació energètica mínima B, i complir amb tots els requisits del CTE.
 • En tots els casos, la realització total de les obres ha d'estar acreditada abans del 15 d'octubre de 2018.
 • Aquestes ajudes NO són compatibles amb les ajudes del Pla Local de Rehabilitació.
4. Persones beneficiàries
Les persones propietàries d'edificis d'habitatges, les comunitats de propietaris, consorcis i ens associatius de gestió.

5. Actuacions subvencionables
L'execució d'obres o treballs de manteniment i intervenció en edificis i habitatges, instal·lacions fixes, equipament propi i elements comuns, a fi d'adequar-les a la normativa vigent. Es podrà incloure els honoraris professionals, així com les despeses derivades de la tramitació administrativa.
Obres de demolició i edificació d'habitatges de nova construcció.

6. Quantia de l'ajuda
 
 

ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ:

 • Ajuntament d’Onda, 45%
 • Generalitat Valenciana, 10%
 • Ministerio de Fomento, 35%

Subvenció màxima 90%

 

Imports màxims per habitatge:

 • Ajuntament d’Onda, 15.000 €
 • Generalitat Valenciana, 9.000 €
 • Ministerio de Fomento, 11.000 €
 

ACTUACIONS DE RENOVACIÓ:

 • Subvenció màxima, 80%
 • Ajuntament d’Onda, 45%
 • Ministerio de Fomento, 35%

Imports màxims per habitatge:

 • Ajuntament d’Onda, 15.000 €

 • Ministerio de Fomento, 30.000 €

 • Generalitat Valenciana, 9.000 € 

 

7. Presentació

Imprés normalitzat que es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament, en la plaça del Pla, 1.

 

8. Termini

Un mes des de l'entrada en vigor de las bases reguladores

 

Atenció personalitzada en:

OMIR

Plaça del Pla, 1, 3r pis

Tel. 964 60 00 50

www.onda.es

Documentació: